Brazilian Jiu-Jitsu Is Ruining Your Body

Why regular Jiu-Jitsu training is hurting your body and how you can undo the negative effects.

Why regular Jiu-Jitsu training is hurting your body and how you can undo the negative effects.